Prawa, którymi rządzi się utwór

Prawa, którymi rządzi się utwór

Podziel się z innymi

Utwór, który zostaje stworzony przez pracownika na rzecz swojego pracodawcy, niekoniecznie występuje tylko w formie artykułu. Może być to także praca wykonana przez architekta czy programistę. Do kogo należą prawa względem niego – do pracobiorcy czy osoby zlecającej?

Według prawa autorskiego, jeśli ustawa lub umowa o pracę nie stanowi inaczej, to pracodawca w chwili przyjęcia utworu, który został stworzony przez pracownika w wyniku wykonywania swoich obowiązków, nabywa majątkowe prawa autorskie w granicach celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Prawa autorskie do utworu to zarówno autorskie prawa majątkowe, jak i autorskie prawa osobiste. Do autorskich praw osobistych należy m.in. zaliczyć prawa do autorstwa utworu, do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem lub publikacji anonimowych, prawo do nienaruszalności treści, formy utworu, a także rzetelnego wykorzystania i nadzoru nad sposobem wykorzystania utworu.

Do autorskich praw majątkowych zaliczamy m.in. prawo do korzystania z utworu, prawo do rozporządzania utworu na wszystkich polach eksploatacji, a także prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Pracodawca może więc dysponować wyłącznie autorskimi prawami majątkowymi, autorskie prawa osobiste są niezbywalne. Autorskie prawa majątkowe w przypadku pracy twórczej zależą od określenia tego w warunkach umowy. Jeśli nie ma nic na ten temat, to prawa nabywa pracodawca z chwilą ich przyjęcia.

Czym jest przyjęcie utworu? Dochodzi do niego przez złożenie oświadczenia akceptującego utwór lub wtedy, kiedy po sześciu miesiącach od daty dostarczenia utworu, pracodawca nie zgłosi do niego żadnych zastrzeżeń. Pracodawca ma dwa lata od przejęcia utworu na jego rozpowszechnienie. Jeśli tego nie zrobi, to pracownik może wyznaczyć mu na to termin. Po upływie tego czasu wszelkie prawa odnośnie utworu wracają do pracownika. Oczywiście, obie strony mogą umówić się na inny termin, a także wykluczyć możliwość powrotu autorskich praw majątkowych. Musi to być jednak zaznaczone w umowie.

W umowie może znaleźć się adnotacja o dodatkowej kwocie wynagrodzenia za przejęcie autorskich praw majątkowych, ale nie ma w tej kwestii obowiązku.

Oceń artykuł

Podziel się z innymi

To może Cię zainteresować: